Keatsclub de Boer Stiens

Maak kennis

Gedragsregels

Veilig sportklimaat

Wij willen iedereen optimale mogelijkheid bieden, te genieten van de kaatssport. Kc de Boer is een kaatsvereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht kaatscapaciteiten en culturele achtergrond.

Wat zijn onze regels?

 • Iedereen doet mee, we sluiten niemand uit.
 • Onze spelers accepteren het gezag van scheidsrechters/ keurmeesters en trainers.
 • We respecteren elkaar op en rond de velden.
 • We maken plezier op en rond de velden.

Hoe gaat we dat doen?

Als lid van de Kc de Boer

 • Ben je een voorbeeld voor andere jeugd
 • Aanvaard je beslissingen van scheidsrechters en keurmeesters.
 • Toon je respect naar de verenigingsvrijwilligers
 • Maken we deze thema’s bespreekbaar tijdens de trainingen en bijeenkomsten

Rol van publiek en ouders

 • Laten het spel bij de kinderen.
 • Moedigen aan.
 • Tonen respect naar de trainers en andere vrijwilligers bestuursleden, de commissies leden van de Kc de Boer en de KNKB.
 • Vanuit de Kc de Boer zullen wij leden aanmoedigen deel te nemen aan themabijeenkomsten van de KNKB rondom Veilig Sporten. De Kc de Boer zal deze bijeenkomsten faciliteren

De rol van de trainer hierin

 • Trainers
 • Zijn het voorbeeld van wat ze willen zien bij de speler.
 • Motiveren en maken plezier met elkaar.
 • Corrigeren pest gedrag.
 • We zullen jullie vanuit de Kc de Boer leden vragen deel te nemen aan thema-bijeenkomsten rondom Veilig Sporten

Als toch sprake van….

 • Grens overschrijdend gedrag.
 • Discriminatie
 • Intimidatie en machtsmisbruik
 • Pesten
 • Verboden middelen gebruik
 • Integriteit
 • Matchfixing
 • Seksuele intimidatie en misbruik

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Melden van een onveilig sportklimaat:

 • Bestuur Kc de Boer………
 • Centrum veilige sport www.centrumveiligesport.nl
 • Vertrouwenscontactpersoon KNKB. Dhr. Frans Nijman; 06-12584432
 • KNKB: 0517-745100 of info@knkb.nl

Gedragscode:

Iedereen binnen het kaatsen heeft te maken met normen en waarden en zeker ook met fair Play.
Hoe gaan wij met elkaar om, welke spelregels hanteren wij op en rond het veld. Als er problemen zijn ?? Hoe lossen wij die op. Het bestuur en alle commissies willen er aan bijdragen dat alle leden met plezier en onbezorgd kunnen kaatsen en zich verder kunnen ontwikkelen. Dit geldt ook voor anderen die betrokken zijn bij het kaatsen , trainers, begeleiders, coaches, ouders, supporters, scheidsrechters, vrijwilligers en bestuurders

Waarden en Normen:

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen

Norm: een gedragsregel waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen

Wat verstaan wij onder fair Play?

Hanteren een aantal afspraken om de sport voor iedereen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop wij SAMEN aan sport willen doen.
Door bewust met onderlinge afspraken en regels om te gaan kunnen wij het kaatsen ook voor de toekomst aantrekkelijk een eerlijk houden. Dat vereist dat een ieder die regels naleeft maar ook dat wij elkaar blijven stimuleren naar de geest ervan te handelen.

Over en voor wie??

Een ieder die lid is, lid wil worden, bestuursleden, vrijwilligers, coaches, begeleiders, trainers, scheidsrechters, ouders/ opvoeders wordt ( worden) geacht op de hoogte te zijn van de gedragscode.

 • Een ieder draagt de gedragscode uit
 • Durf elkaar hier op aan te spreken
 • Goede omgangsvormer zijn het uitgangspunt van ons handelen

Gedragscode lid:

 • Probeer te winnen met respect voor je tegenstander, teamgenoten en jezelf
 • Onbehoorlijk taalgebruik zoals vloeken of agressieve gebaren worden niet getolereerd
 • Speel volgens de wedstrijdregels
 • Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter en of keurmeester
 • Beinvloed de scheidsrechter en of keurmeester niet door gebaar en of woord
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 • Geef elkaar de hand na de wedstrijd, bij winst en /of verlies
 • Kopieer onsportief gedrag niet
 • Onsportief en of onplezierig gedrag bespreekbaar maken
 • Respecteer het werk van alle anderen die ervoor zorgen dat je kunt wedstrijd kaatsen en trainen
 • Ga zorgvuldig om met materialen van de vereniging
 • Houd de kleedkamers netjes en schoon

Gedragscode ouders/verzorgers

 • Moedig uw kind aan
 • Geef complimenten
 • Forceer het kind niet
 • Laat het kind met plezier kaatsen
 • Het kind niet belachelijk maken, geen uitbranders geven, niet uitschelden
 • Beslissing van de scheidsrechter en of keurmeester niet in twijfel trekken
 • Verbaal en fysiek misbruik voorkomen

Gedragscode toeschouwers

 • Ieder lid kaatst voor zijn plezier
 • Respecteer de sporter
 • Vermijd het gebruik van grove taal, beledigen van spelers, scheidsrechters, keumeesters en anderen
 • Toon respect voor de tegenstanders
 • Maak een kaatser niet belachelijk en scheld hem/haar niet uit
 • Veroordeel elk gebruik van geweld
 • Respecteer beslissingen van scheidsrechters/keurmeesters
 • Geef het goede “ sportieve” voorbeeld”

Gedragscode voor scheidsrechters

 • Niet als scheidsrechter optreden bij eigen kind
 • Niet laten beïnvloeden door anderen
 • Spreek kaatsers aan op grove taal en of onbehoorlijk gedrag
 • Spreek toeschouwers/ouders aan op onbehoorlijk gedrag.

Sancties:

In artikel 13 van de Statuten van de Kc de Boer zijn strafbepalingen geregeld. Verder de regels van de KNKB van toepassing

Melden van een onveilig sportklimaat:

 • Bestuur Kc de Boer
 • Centrum veilige sport www.centrumveiligesport.nl
 • Vertrouwenscontactpersoon KNKB. Dhr. Frans Nijman; 06-12584432
 • KNKB: 0517-745100 of info@knkb.nl

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld
binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
  kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
  waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het
  kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
  tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
  zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
  begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
  ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
  geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
  communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
  omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de
  hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen
  schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is
  wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen
  of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
  bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
  geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
  afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij
  de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
  deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Stiens, maart 2024.

Keatsclub de Boer | Stiens